ஆதியாகமம் 8:21

8:21 சுகந்த வாசனையைக் கர்த்தர் முகர்ந்தார். அப்பொழுது கர்த்தர் இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியைச் சபிப்பதில்லை; மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறுவயதுதொடங்கிப் பொல்லாததாயிருகிறது; நான் இப்பொழுது செய்ததுபோல, இனி சகல ஜீவன்களையும் சங்கரிப்பதில்லை.
Related Topics


சுகந்த , வாசனையைக் , கர்த்தர் , முகர்ந்தார் , அப்பொழுது , கர்த்தர் , இனி , நான் , மனுஷன் , நிமித்தம் , பூமியைச் , சபிப்பதில்லை; , மனுஷனுடைய , இருதயத்தின் , நினைவுகள் , அவன் , சிறுவயதுதொடங்கிப் , பொல்லாததாயிருகிறது; , நான் , இப்பொழுது , செய்ததுபோல , இனி , சகல , ஜீவன்களையும் , சங்கரிப்பதில்லை , ஆதியாகமம் 8:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 21 IN TAMIL , Genesis 8 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,