ஆதியாகமம் 8:17

8:17 உன்னிடத்தில் இருக்கிற சகலவித மாம்சஜந்துக்களாகிய பறவைகளையும், மிருகங்களையும், பூமியின்மேல் ஊருகிற சகல பிராணிகளையும் உன்னோடே வெளியே வரவிடு; அவைகள் பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து, பூமியின்மேல் பலுகிப் பெருகக்கடவது என்றார்.
Related Topics


உன்னிடத்தில் , இருக்கிற , சகலவித , மாம்சஜந்துக்களாகிய , பறவைகளையும் , மிருகங்களையும் , பூமியின்மேல் , ஊருகிற , சகல , பிராணிகளையும் , உன்னோடே , வெளியே , வரவிடு; , அவைகள் , பூமியிலே , திரளாய் , வர்த்தித்து , பூமியின்மேல் , பலுகிப் , பெருகக்கடவது , என்றார் , ஆதியாகமம் 8:17 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 17 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 17 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 17 IN TAMIL , Genesis 8 17 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,