மத்தேயு 7
Related Topicsகேளுங்கள், தேடுங்கள், தட்டுங்கள்.  -  

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.. மத்தேயு...
Read More