உன்னதப்பாட்டு 1
Related Topicsமுத்தங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:2  -  T. Job Anbalagan

"அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் என்னை முத்தமிடுவாராக: உமது நேசம் திராட்சரசத்தைப் பார்க்கிலும் இன்பமானது" (உன்னதப்பாட்டு 1:2). மணவாட்டி தனது...
Read More
பரிமளதைலங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:3  -  

"உமது பரிமளதைலங்கள் இன்பமான வாசனையுள்ளவைகள்; உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளதைலமாயிருக்கிறது; ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள்"...
Read More
என்னை இழுத்துக்கொள்ளும் - உன்னதப்பாட்டு 1:4  -  

என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்குப் பின்னே ஓடி வருவோம்; ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்; நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம்;...
Read More
ராஜாவின் அறைகள் - உன்னதப்பாட்டு 1 :4  -  

ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்; நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம்; திராட்சரசத்தைப் பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை...
Read More
கறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன்   -  T. Job Anbalagan

"எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின் கூடாரங்களைப்போலவும் சாலொமோனின் திரைகளைப்போலவும், நான் கறுப்பாயிருந்தாலும்...
Read MoreTAMIL BIBLE உன்னதப்பாட்டு 1 , TAMIL BIBLE உன்னதப்பாட்டு , உன்னதப்பாட்டு IN TAMIL BIBLE , உன்னதப்பாட்டு IN TAMIL , உன்னதப்பாட்டு 1 TAMIL BIBLE , உன்னதப்பாட்டு 1 IN TAMIL , TAMIL BIBLE songofsongs 1 , TAMIL BIBLE songofsongs , songofsongs IN TAMIL BIBLE , songofsongs IN TAMIL , songofsongs 1 TAMIL BIBLE , songofsongs 1 IN TAMIL , songofsongs 1 IN ENGLISH ,