வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15- விளக்கவுரை

அதிகாரம்- 15
அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சி - இரண்டாம் 3 ½   வருடம்

பின்புஇ வானத்திலே…கடைசியான ஏழு வாதைகளையுடைய ஏழு தூதரைக் கண்டேன். (வச 1)

அந்திக் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 3 ½ வருட காலக்கட்டத்தில் மகாஉபத்திரவ காலம் என்றழைக்கப்படும் பகுதியில் பூமியில் தேவ கோபாக்கினை ஊற்ற ஏழு தூதர்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள்.
அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சியின் முதல் 3 ½ வருட காலக் கட்டத்தில் இரத்த சாட்சியாக மரித்தவர்கள் உயிர்த்து பரலோகத்தில் காணப்படுகிறார்கள்.

அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சிகாலத்தில் இந்த பூமியில் சம்பவிப்பவை வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் இரண்டுமுறை எழுதப்பட்டுள்ளது. அதிகாரங்கள்  6 முதல் 11 வரையும்இ 13 முதல் 19 வரையும் இரண்டு கோணங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இச்சம்பவங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன. (2 கொரி 13: 1)

வச 1: அந்திக் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 3 ½ வருட காலக்கட்டமாகிய மகாஉபத்திரவ காலத்தில் பூமியில் கடைசி தேவ கோக்கினையாக இறுதியான ஏழு வாதைகளை அனுப்ப 7 தூதர்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். இதைக்குறித்து வெளி 11: 18 இல் முன்குறித்து எழுதப்பட்டதை வாசிக்கலாம்.
• தேவனுடைய இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு – சங் 37: 38
• தேவனுடைய பலமான ஆக்கினை - நீதி 23: 18
இந்த வசனங்களும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு திட்டங்களை தீர்க்கதரிசனமாக உரைத்துள்ளன. 
          
வச 2- 4: அந்தி கிறிஸ்துவின் முதல் 3 ½  வருட அராஜக ஆட்சியில் அந்திகிறிஸ்துவின் முத்திரையை பெறாமல் தங்களுடைய சாட்சியினிமித்தம்; இரத்தசாட்சிகளாய் கொல்லப்பட்டவர்கள் உயிர்த்து பரலோகத்தில் காணப்படுகிறார்கள். ஜெயங்கொண்ட கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்து மரித்தவர்கள் கர்த்தருடைய இரகசிய வருகையில் முதல் வரிசையில் உயிர்த்தவர்களாகவும்இ அந்திகிறிஸ்துவுக்கு எதிர்த்து நின்று இரத்தசாட்சிகள் இரண்டாம் வரிசையில் உயிர்த்தெழுந்தவர்களாகவும் எண்ணப்படுவார்கள். வெளி 4: 6 
இந்த இரத்த சாட்சிகள் பரலோகத்தில் பலிபீடத்திற்கு கீழேயிருந்து ஏறெடுத்த ஜெபங்களுக்கு இங்கே தேவன் பதில் கொடுத்தார் என்று அறிந்துகொள்ளலாம். வெளி 6: 10.
இவ்விதமாக உயிர்த்தெழுந்த பரிசு;தவான்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக சுரமண்டலங்கள் தொனிக்கப்பாடுகிறார்கள். அவர்கள் மோசேயின் பாட்டைப் பாடுவதன்மூலம் நியாயப்பிரமாண கட்டளைகளுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பாட்டைப்பாடுவதன்மூலம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கிருபையால் இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதும் அற்த்தமாகிறது. மத்தேயு 5: 17எபேசியர் 2: 5
அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சிகாலம் 7 வருடங்கள் என்று தேவன் குறுகியகாலமாக அனுமதித்ததினிமித்தம் பலரும் இரட்சிக்கப்பட சாத்தியமாயிற்று. மத்தேயு 24: 22
முடிவாக தேவன் செய்யப்போகும் நியாயத்தீர்ப்புஇ நீதியை நினைத்து ‘இப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு யார் பயப்படாமல் இருக்க முடியும்’ என்றும் பாடுகிறார்கள். சகரியா 12: 9, 14: 16  சங்கீதம்;  8: 3,4.  66: 3,4

வச 5- 7: பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்படுகிறது. வெளி 11: 19
• இது பழைய ஏற்பாட்டு சாட்சியின் கூடாரம் போன்றது – யாத் 25: 816
• இங்கிருந்துதான் கடைசி 7 வாதைகள் பூமிக்கு அனுப்பப்படும்.
• கிருபையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்மேல் நியாயப்பிரமாணத்தின் தீர்ப்பு செலுத்தப்படும்.

வச 8 : தேவனுடைய ஆலயம் மகிமையால் நிறைந்திருந்தது.
• வல்லமையும் நீதியும் நிறைNறுவதால் மகிமையின் புகையால் ஆலயம் நிரம்பிற்று. யாத் 40: 35ஏசாயா 6: 4, எசேக் 44: 4
• தேவகோபாக்கினை செலுத்தப்பட்டு முடிந்தபிறகுதான் அடுத்து உயிர்த்தெழுதல் பெறுவோர் ஆலயத்தில் பிரவேசிக்க முடியும்.

 

Author: Rev. Dr. R. Samuel Topics: Tamil Reference Bible Revelation

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download