எபிரெயர் 11:6

11:6 விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.
Related Topicsகண்ணுக்கு புலப்படாத-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவன் ஆவியானவர், அவர் தன்னை மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்த நினைத்தாலொழிய அவரை காண முடியாது. தங்களை நாத்திகர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு, கடவுளை...
Read More
விசுவாசத்திற்கேற்ற கிரியை-Rev. Dr. C. Rajasekaran

கிரியையில்லா விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோபு கூறுகிறார். விசுவாசமில்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் (எபிரேயர் 11:6). விசுவாசம்...
Read MoreTAMIL BIBLE எபிரெயர் 11 , TAMIL BIBLE எபிரெயர் , எபிரெயர்IN TAMIL BIBLE , எபிரெயர் IN TAMIL , எபிரெயர் 11 TAMIL BIBLE , எபிரெயர் 11 IN TAMIL , எபிரெயர் 11 6 IN TAMIL , எபிரெயர் 11 6 IN TAMIL BIBLE , எபிரெயர் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Hebrews 11 , TAMIL BIBLE Hebrews , Hebrews IN TAMIL BIBLE , Hebrews IN TAMIL , Hebrews 11 TAMIL BIBLE , Hebrews 11 IN TAMIL , Hebrews 11 6 IN TAMIL , Hebrews 11 6 IN TAMIL BIBLE . Hebrews 11 IN ENGLISH ,