இருதயத்தில் எழுதப்பட்ட தெய்வீக இயல்பும் பிரமாணமும்

டிஎன்ஏவின் மூன்று பில்லியன் எழுத்துக்கள், ஒரு சிறிய எழுத்துருவில் அச்சிடப்பட்டால், ஒவ்வொன்றும் ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட முந்நூறு புத்தகங்களை நிரப்பும் என்று அறிவுறுத்துகிறது. (ஒவ்வொரு எழுத்தும் கணக்கிடப்படுகிறது: இரண்டு எழுத்துக்களில் உள்ள தவறு சிறுநீரக வியாதிகள் போன்ற நோயை ஏற்படுத்தும்) ஒரு நரம்பு செல் தொகுதி நான்கிலிருந்தும், சிறுநீரக செல் இருபத்தி ஐந்திலிருந்தும் அறிவுறுத்தல்களின்படி செயல்படலாம், இருப்பினும் ஒவ்வொன்றும் முழுத் தொகுப்பையும் கொண்டுள்ளது, அதன் சான்று  உடலின் உறுப்பு."  (Fearfully and Wonderfully - பால் பிராண்ட் & பிலிப் யான்சி). 

தெய்வீகப் பண்புகள்: 
"எப்படியென்றால், காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்தியவல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள், உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே, உலகமுண்டானதுமுதற்கொண்டு, தெளிவாய்க்காணப்படும்; ஆதலால் அவர்கள் போக்குச்சொல்ல இடமில்லை" (ரோமர் 1:20) என்று பவுல் எழுதுவது போல, உலகில் உள்ள பல லட்ச கோடிக்கணக்கான செல்கள் தேவனின் தெய்வீக பண்புகளையும், கண்ணுக்கு தெரியாத குணங்களையும், வல்லமையையும் அறிவிக்கின்றன. காரணம், ஆராய்ச்சி மற்றும் நுண்ணோக்கி போன்ற அறிவியல் கருவிகளைக் கொண்டு டிஎன்ஏவைக் கண்டறிய விஞ்ஞானிகளுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆனது. ஆனால் தாவீது சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு வெளிப்பாட்டைப் பற்றி எழுதினார்; "என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது; என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதபோதே அவைகள் அனைத்தும், அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும், உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது" (சங்கீதம் 139:16). 

தெய்வீக இயல்பு:
 மனித சரீரம் தேவனின் அற்புதமான படைப்பு என்றாலும், பாவத்தால் சிதைக்கப்படுகிறது.  நோய்கள், வலிகள், துன்பங்கள் மற்றும் இறப்பு ஆகியவை மனித சரீரத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளன.  இருப்பினும், மீண்டும் பிறந்த விசுவாசிகள் அவருடைய தெய்வீக இயல்பில் பங்கேற்பவர்கள் (2 பேதுரு 1:4).  தேவனின் பிள்ளைகளாக மாறிய அனைவரின் டிஎன்ஏவையும் தேவன் மீண்டும் மாற்றுகிறார் என்று அர்த்தம் இல்லை. தேவன் ஒரு புதிய இதயத்தைத் தருகிறார்‌ அதாவது பழைய கல்லான இதயத்தை நீக்குகிறார் (எரேமியா 31:33).

இதயத்தில் எழுதப்பட்ட சட்டம்:
இந்தப் புதிய இதயத்தில் தேவ கட்டளைகள் நம் இதயங்களில் எழுதப்படுகிறது (எபிரெயர் 2:16-17) . பழைய உடன்படிக்கையில் பத்துக் கட்டளைகள் உட்பட பிரமாணம் எழுதப்பட்டுள்ளது.  தேவனால் பொறிக்கப்பட்ட பத்துக் கட்டளைகளைக் கொண்ட இரண்டு பலகைக் கற்கள் உடன்படிக்கைப் பேழையில் பாதுகாக்கப்பட்டன.  புதிய உடன்படிக்கையில், தேவன் தனது சட்டங்களை பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் எழுதினார். "உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தைக் கொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியைக் கட்டளையிட்டு, கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சதையான இருதயத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்" (எசேக்கியேல் 36:26).  

விசுவாசம்:
"அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார். அவர்கள், இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல், தேவனாலே பிறந்தவர்கள்" (யோவான் 1:12‭-‬13). ​​புதிய பிறப்பு என்பது ஒரு புதிய குடும்பம், புதிய உறவுகள், ஒரு புதிய உணர்வு மற்றும் புதிய நடத்தை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

 என் இருதயத்தில் தேவனின் அன்பும் கட்டளைகளும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download