செருப்பு ஆசீர்வாதம்!

இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அரசியல் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்; ஆகையால் அதற்கு தொடர்புடைய அனைத்து உதவிகளையும் பயன்படுத்துகிறார்.  தலையிலும் கன்னத்திலும் செருப்பால் அடித்து ஆசிர்வதிக்கும் ஒரு துறவி இருக்கிறார்.  மக்கள் அவரிடம் ஆசி பெறச் செல்கிறார்கள்.  இந்த நபரும் ஒரு ஜோடி புதிய செருப்புடன் சென்று தீமையை விரட்டவும், தேர்தலில் வெற்றி பெறவும் செருப்பு ஆசிர்வாதம் பெற்றார் (NDTV, நவம்பர் 18, 2023). இருப்பினும், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் பெரிதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளனர் (எபேசியர் 1:1-14). தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக  அவமானப்படுத்துவதில்லை, மாறாக கண்ணியத்தையும் கனத்தையும் தருகிறார்.

தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்:
உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே தேவன் நம்மைத் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார்.  அதாவது முதல் ஜோடி வீழ்வார்கள் என்றும், மனிதகுலத்தை மீட்பதற்காக மேசியா அனுப்பப்படுவார் என்றும், விசுவாசத்துடன் நற்செய்தியை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் உண்டென்றும் தேவன் அறிந்திருந்தார்.  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காகத் தெரிவுகளைச் செய்வதற்கான சுதந்திரத்தையும், ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஞானமான தீர்மானங்களை எடுக்கவும் தேவன் நமக்கு சுயாதீனம் அளித்திருக்கிறார்.

தத்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்:
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனின் பிள்ளைகள் மற்றும் தேவனின் குடும்பத்தில் அங்கத்தினர்கள்.  இனி அனாதைகள் அல்லது கைவிடப்பட்டோர் அல்ல ஆனால் தேவனின் குடும்பத்தில் தத்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்.  சீஷர்கள் தேவனின் குடும்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள், மதிக்கப்படுகிறார்கள், கனப்படுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் கண்ணியத்தை வழங்குகிறார்கள்.  அவர்கள் ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் அல்லது கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் மதிப்புமிக்க உறுப்பினர்களாவார்கள் (1 பேதுரு 2:5; 1 கொரிந்தியர் 12:12-27).

 வாங்கப்பட்டவர்கள்:
சீஷர்கள் கிறிஸ்துவில் மன்னிக்கப்படுகிறார்கள், ஏனெனில் அவர் இரத்தத்தை சிந்தி விலைக்கு வாங்கியுள்ளார் (1 கொரிந்தியர் 6:20). அவர்கள் இனி உலகம், பாவம் மற்றும் சாத்தானின் அடிமைகள் அல்ல.  அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள்.

 மர்மம் அவிழ்கிறது:
 தேவன் தம்முடைய குமாரன், அவருடைய வார்த்தை மற்றும் அவருடைய ஆவியின் மூலம் நற்செய்தியின் இரகசியங்களை கிருபையுடன் வெளிப்படுத்தினார்.  சத்தியத்தை விசுவாசத்தில் பெறலாம்.  விசுவாசிகளுக்கான தேவனின் சித்தமும் நோக்கமும் வெளிப்படுகிறது.

பரம்பரைச்சொத்து:
தேவன் அவருடன் நித்தியத்தை செலவிட விதிக்கப்பட்ட நித்திய பரம்பரையை வழங்கியுள்ளார் மற்றும் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார்.

 முத்திரை:
 விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியால் முத்திரையிடப்படுகிறார்கள். முத்திரை என்பது அதிகாரம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் சீஷர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்ற அறிவிப்பு.  முத்திரை சாத்தானின் திட்டங்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பை அளிக்கிறது மற்றும் பரலோகத்தில் அவருடன் நித்திய வாழ்வுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

 இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்திற்கு நான் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download