நம்பிக்கையற்ற மற்றும் விசுவாசமற்ற ஜனமா?

சுவிசேஷம் தடைசெய்யப்பட்ட கட்டுப்பாடான நாடுகளில், சில விசுவாசிகள் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் வாழ்கின்றனர்.   பொதுவாக, இத்தகைய அரசாங்கங்கள் விசுவாசிகள் மீது பெரும் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்துகின்றன.   துரதிர்ஷ்டவசமாக, சில விசுவாசிகள் பலவீனமானவர்கள் மற்றும் அவர்களை மற்ற கிறிஸ்தவர்களிடம் அழைத்துச் செல்ல அதிகாரிகளால் அச்சுறுத்தப்படலாம், துன்புறுத்தப்படலாம் அல்லது லஞ்சம் கொடுக்கப்படலாம்.   சக கிறிஸ்தவர்களுக்கு துரோகம் செய்பவர்கள் அல்லது கிறிஸ்துவை மறுதலிப்பவர்கள் விசுவாசமற்ற அல்லது துரோக கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படலாம்.   காவல்துறையும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் உண்மையற்றவர்கள் என்று அழைக்கப்படலாம், ஏனெனில் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் தெரியாது அல்லது அதில் நம்பிக்கை கிடையாது. 

எரேமியா தீர்க்கதரிசி:  
யோசியாவின் ஆட்சியின் போது, தேவன் யூதா தேசத்திடம் பேசினார்.   தேவனுக்கு எதிராக பாவம் செய்த இஸ்ரவேல் தேசம் அசீரியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.    ஒரு தேசமாக, அவர்கள் தேவனை நிராகரித்து, சிலை வழிபாட்டைத் தேர்ந்தெடுத்து, தண்டிக்கப்பட்டு அடிமைகளாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.   அவர்கள் விசுவாசமற்ற ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.   இதற்கு நேர்மாறாக, யூதா தேவனை அறிந்திருந்தது, அடிக்கடி எழுப்புதல் ஏற்பட்டது, மோசேயின் பரிந்துரைத்தபடி ஆலய வழிபாடு தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது.   ஆனாலும், அவர்கள் தேவனையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் கைவிட்டனர்.   தன் சகோதரி தேசமான இஸ்ரவேலின் அவல நிலையைக் கண்டும்கூட, யூதா மனந்திரும்பவில்லை.   எனவே தேசம் விசுவாசமற்ற அல்லது துரோக நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது (எரேமியா 3:6-11).

நம்பிக்கையற்ற நிலை:  
உலகில், கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் கிறிஸ்துவைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கவில்லை.   பலர் அவரைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவரை நம்பவில்லை.   அவர்கள் பகுத்தறிவுவாதிகள் அல்லது நாத்திகர்கள் அல்லது அஞ்ஞானவாதிகள்.   இருப்பினும், மற்றவர்கள் பிற மதங்கள், பிரிவுகள் அல்லது வழிபாட்டு முறைகளைப் பின்பற்றவும் அல்லது தங்கள் சொந்த ஆன்மீகத்தை உருவாக்கவும் தெரிவு செய்கிறார்கள். “அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போலிருந்தார்; இப்பொழுதோ மனந்திரும்பவேண்டுமென்று எங்குமுள்ள மனுஷரெல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார்” ‭(அப்போஸ்தலர் 17:30) என்பதாக பவுல் எழுதுகிறார்.

விசுவாச துரோகம்:  
துரதிர்ஷ்டவசமாக, கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் பலர், நீதி மற்றும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் முன்னுரிமையின் மதிப்புகளுக்கு ஏற்ப வாழவில்லை (மத்தேயு 6:33). மாறாக, அவர்கள் தயவு, புகழ், வசதியான வாழ்க்கை, பாதுகாப்பு, அதிகாரம், செல்வாக்கு அல்லது பதவிக்காக உலகத்துடன் ஒத்துப் போகிறார்கள். “தேவபக்தியின் வேஷத்தைத்தரித்து அதின் பெலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள்” (‭2 தீமோத்தேயு 3:5). அவர்கள் சாட்சி கொடுக்கத் தவறினால், அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையையும் பிரசன்னத்தையும் மறுக்கிறார்கள்.  அவர்கள் பூமியின் உப்பாகவோ, உலகத்தின் வெளிச்சமோ அல்ல.

நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மையாக பின்பற்றுகிற நபரா? 

 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download