நிராகரிக்கப்பட்டவர்களா?

தேவ ஜனங்கள் அறிவின்மையால் அழிந்து போகிறார்கள் என்று ஓசியா தீர்க்கதரிசி மூலம் தேவன் சொன்னார்.  பயமுறுத்தும் காரியம் என்னவோ இதுதான்; "என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள்; நீ அறிவை வெறுத்தாய், ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்துவிடுவேன்” (ஓசியா 4:6).

மரியாதை இல்லை:
தேவன் ஒருவரை நிராகரித்தால், அவர் தனது கண்ணியத்தை இழக்கிறார்.  அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பும் மரியாதையும் திரும்பப் பெறப்படும்.  அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் உரிமையை கூட இழக்கிறார்கள்.

வழி இல்லை:
தேவ சமூகத்தை அணுக முடியாது.  ஆசாரியர்களுக்கு வாசஸ்தலத்திற்குள் நுழையும் பாக்கியம் இருந்தது, அதுமட்டுமின்றி உட்புறப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும், பிரதான ஆசாரியர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் கூட நுழையலாம்.  தம்முடைய சந்நிதியில் வருவதற்குத் தேவனால் தெரிந்துக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் (சங்கீதம் 65:4). அந்த நபர் தேவக் கட்டளைகள், வழிகாட்டுதல் மற்றும் நெறிமுறைகளை நிராகரிக்கும்போது, ​​அவர்கள் நுழைய தடை விதிக்கப்படும்.  ஆதாமும் ஏவாளும் விரட்டப்பட்டது போல், அவருடைய வார்த்தையை நிராகரிப்பவர்களும் இருப்பார்கள்.

பலி இல்லை:
பலிகளைச் செலுத்த எந்த அதிகாரமும் இல்லை, ஏனெனில் அவர்கள் கூடாரத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்க முடியாது.  ஆசாரியர்கள் மட்டுமே கூடாரம் அல்லது ஆலயத்தில் பலியிட அனுமதிக்கப்பட்டனர்.  சவுல் ராஜா நிராகரிக்கப்பட்டார், உசியா ராஜாவும் நிராகரிக்கப்பட்டார் (1 சாமுவேல் 13:9; 2 நாளாகமம் 26:16). தேவ ஜனங்கள் அவருடைய வார்த்தையை நிராகரிக்கும்போது, ​​நம்முடைய பலிகள்  அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட காயீனின் பலிகள் போலவே இருக்கும்.

ஆராதனை இல்லை:
கூடாரம் அல்லது ஆலயத்திற்குள் செல்ல அனுமதி இல்லை, எனவே அவரை ஆராதிக்க முடியாது.  காணிக்கைகள் மற்றும் பலிகள் இல்லாமல், ஒரு நபர் எவ்வாறு தேவனை கனம் பண்ண முடியும்?  தேவ ஜனங்கள் உண்மையோடும் ஆவியோடும் தேவனை வணங்க வேண்டும்.  தேவ வார்த்தை இல்லாமல், எப்படி மக்கள் உண்மையாக ஆராதிக்க முடியும்?

பரிந்துரை இல்லை:
பிறருக்காக ஜெபிப்பதும், மன்றாடுவதும், பரிந்து பேசுவதும் ஆசாரியர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த வரம்.  இப்போது அந்தச் சலுகை திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது.  அறுவடைக்கு ஆட்களை அனுப்புமாறு பிதாவிடம் ஜெபிக்க புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை ஆண்டவர் அழைப்பு விடுத்தார்.

சாட்சி இல்லை:
ஒரு போதகரின் சிறப்புரிமை திரும்பப் பெறப்பட்டால், இஸ்ரவேல் தேசம் உலகிற்கு அற்புதமான மற்றும் மகிமையான தேவனின் சாட்சியாக இருக்காது. தேசங்களில் முதற்பேறானவர்கள் அவருடைய சாட்சிகளாக இருக்க மாட்டார்கள், ஆனால் சிதறடிக்கப்படுவார்கள்.  தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சமும் ஒளியும் இல்லாமல், உலகத்தின் வெளிச்சமாகவோ அல்லது பூமியின் உப்பாகவோ இருக்க முடியாது (சங்கீதம் 119:105; மத்தேயு 5:14-16).

 நான் தேவ வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானிக்கிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download