ஆதியாகமம் 1:9

1:9 பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும், வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
Related Topics


பின்பு , தேவன் , வானத்தின் , கீழே , இருக்கிற , ஜலம் , ஓரிடத்தில் , சேரவும் , வெட்டாந்தரை , காணப்படவும் , கடவது , என்றார்; , அது , அப்படியே , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 9 IN TAMIL , Genesis 1 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,