ஆதியாகமம் 1:7

1:7 தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி, ஆகாயவிரிவுக்குக் கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுண்டாக்கினார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
Related Topics


தேவன் , ஆகாய , விரிவை , உண்டு , பண்ணி , ஆகாயவிரிவுக்குக் , கீழே , இருக்கிற , ஜலத்திற்கும் , ஆகாயவிரிவுக்கு , மேலே , இருக்கிற , ஜலத்திற்கும் , பிரிவுண்டாக்கினார்; , அது , அப்படியே , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 7 IN TAMIL , Genesis 1 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,