ஆதியாகமம் 1:6

1:6 பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாயவிரிவு உண்டாகக்கடவது என்றும், அது ஜலத்தினின்று ஜலத்தைப் பிரிக்கக்கடவது என்றும் சொன்னார்.
Related Topics


பின்பு , தேவன் , ஜலத்தின் , மத்தியில் , ஆகாயவிரிவு , உண்டாகக்கடவது , என்றும் , அது , ஜலத்தினின்று , ஜலத்தைப் , பிரிக்கக்கடவது , என்றும் , சொன்னார் , ஆதியாகமம் 1:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 6 IN TAMIL , Genesis 1 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,