ஆதியாகமம் 1:5

1:5 தேவன் வெளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பேரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics


தேவன் , வெளிச்சத்துக்குப் , பகல் , என்று , பேரிட்டார் , இருளுக்கு , இரவு , என்று , பேரிட்டார்; , சாயங்காலமும் , விடியற்காலமுமாகி , முதலாம் , நாள் , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 5 IN TAMIL , Genesis 1 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,