ஆதியாகமம் 1:4

1:4 வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார்; வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார்.
Related Topics


வெளிச்சம் , நல்லது , என்று , தேவன் , கண்டார்; , வெளிச்சத்தையும் , இருளையும் , தேவன் , வெவ்வேறாகப் , பிரித்தார் , ஆதியாகமம் 1:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 4 IN TAMIL , Genesis 1 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,