ஆதியாகமம் 1:25

1:25 தேவன் பூமியிலுள்ள ஜாதிஜாதியான காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிஜாதியான நாட்டு மிருகங்களையும், பூமியில் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
Related Topics


தேவன் , பூமியிலுள்ள , ஜாதிஜாதியான , காட்டு , மிருகங்களையும் , ஜாதிஜாதியான , நாட்டு , மிருகங்களையும் , பூமியில் , ஊரும் , பிராணிகள் , எல்லாவற்றையும் , உண்டாக்கினார்; , தேவன் , அது , நல்லது , என்று , கண்டார் , ஆதியாகமம் 1:25 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 25 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 25 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 25 IN TAMIL , Genesis 1 25 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,