ஆதியாகமம் 1:23

1:23 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics