ஆதியாகமம் 1:19

1:19 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics