ஆதியாகமம் 1:18

1:18 பகலையும் இரவையும் ஆளவும், வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும், தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
Related Topics


பகலையும் , இரவையும் , ஆளவும் , வெளிச்சத்துக்கும் , இருளுக்கும் , வித்தியாசம் , உண்டாக்கவும் , தேவன் , அவைகளை , வானம் , என்கிற , ஆகாய , விரிவிலே , வைத்தார்; , தேவன் , அது , நல்லது , என்று , கண்டார் , ஆதியாகமம் 1:18 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 18 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 18 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 18 IN TAMIL , Genesis 1 18 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,