ஆதியாகமம் 1:15

1:15 அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
Related Topics


அவைகள் , பூமியின்மேல் , பிரகாசிக்கும்படிக்கு , வானம் , என்கிற , ஆகாய , விரிவிலே , சுடர்களாயிருக்கக்கடவது , என்றார்; , அது , அப்படியே , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:15 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 15 IN TAMIL , Genesis 1 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,