ஆதியாகமம் 1:13

1:13 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி மூன்றாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics