ஆதியாகமம் 1:12

1:12 பூமியானது புல்லையும், தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைக் கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
Related Topics


பூமியானது , புல்லையும் , தங்கள் , ஜாதியின்படியே , விதையைப் , பிறப்பிக்கும் , பூண்டுகளையும் , தங்கள் , தங்கள் , ஜாதியின்படியே , தங்களில் , தங்கள் , விதையையுடைய , கனிகளைக் , கொடுக்கும் , விருட்சங்களையும் , முளைப்பித்தது; , தேவன் , அது , நல்லது , என்று , கண்டார் , ஆதியாகமம் 1:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 12 IN TAMIL , Genesis 1 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,