ஆதியாகமம் 1:11

1:11 அப்பொழுது தேவன்: பூமியானது புல்லையும், விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும், பூமியின்மேல் தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைத் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே கொடுக்கும் கனிவிருட்சங்களையும் முளைப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
Related Topics


அப்பொழுது , தேவன்: , பூமியானது , புல்லையும் , விதையைப் , பிறப்பிக்கும் , பூண்டுகளையும் , பூமியின்மேல் , தங்களில் , தங்கள் , விதையையுடைய , கனிகளைத் , தங்கள் , தங்கள் , ஜாதியின்படியே , கொடுக்கும் , கனிவிருட்சங்களையும் , முளைப்பிக்கக்கடவது , என்றார்; , அது , அப்படியே , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 11 IN TAMIL , Genesis 1 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,