சிறு பிள்ளைகளா அல்லது குழந்தைகளா

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எழுபது சீஷர்களை இரண்டிரண்டாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பிரசங்கிக்க அனுப்பினார்.  அவர்கள் திரும்பி வந்து சிறந்த அறிக்கைகளை வழங்கினர்.  ஞானிகள் மற்றும் விவேகிகளிடமிருந்து இவற்றை மறைத்து சிறு குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தியதற்காக ஆண்டவராகிய இயேசு தம் தந்தைக்கு நன்றி கூறினார் (லூக்கா 10:21-22). உண்மையில், தேவனால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தெய்வீக ஞானம் அவர்களிடம் இருந்தது.  ஞானிகளை வெட்கப்படுத்துவதற்காக, உலகின் தராதரங்களின்படி முட்டாள்களை தேவன் தேர்ந்தெடுப்பது போன்ற கொள்கையை பவுலும் எதிரொலிக்கிறார் (1 கொரிந்தியர் 1:27).

ஓநாய்களுக்கு மத்தியில் ஆடுகள்:
சிறு குழந்தைகள் மட்டுமே ஓநாய்களுக்கு நடுவே துணிந்து செல்வார்கள்.  ஞானிகள் ஆபத்துப் பற்றி அறிந்திருப்பதால் செல்லத் துணிய மாட்டார்கள்.  சிறு குழந்தைகளுக்கு தேவன் மீதுள்ள அன்பு விசுவாசத்தால் உறுதியாக கட்டப்பட்டுள்ளது, அவர்கள் பயமுறுத்தலுக்கு அஞ்சுவதில்லை.

உண்மையான செய்தி:
குழந்தைகள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை தெரிவிப்பார்கள்.  அவர்கள் செய்தியை மிகைப்படுத்தவோ, திருத்தவோ, நீக்கவோ அல்லது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளவோ ​​மாட்டார்கள்.  சுவிசேஷம் எளிமையானது, உலகின் ஞானிகள் அதை சிக்கலாக்குகிறார்கள் அல்லது சுவிசேஷத்தை எளிமையாக நிராகரிக்கிறார்கள்.

எளிய வாழ்வு:
சிறு குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியுடன் எளியவர்களை அடைவார்கள்.  புத்திசாலிகள், விவேகம் மற்றும் ஞானிகள், சாதாரண அல்லது எளிமையான மக்களைப் புறக்கணிப்பார்கள்.  தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் ஏழைகளும்  புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள்.

இயேசுவின் பெயர்:
யோவான் ஸ்நானகனைப் போலவே, இந்தச் சிறு குழந்தைகளும் அவர் பெருக வேண்டும், நாம் குறைய வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டுள்ளனர் (யோவான் 3:30). குழந்தைகளாகிய அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரை மகிமைப்படுத்துவார்கள்.

மகிழ்ச்சி:
ஒரு நபர் தேவனின் கைகளில் நீதியின் கருவி என்பதை உணர்ந்தால், மகிழ்ச்சி அடைகிறார் (ரோமர் 6:13). ஆம், சாவுக்கேதுவான மனிதர்கள் நித்தியமான செயல்களைச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

கிடைத்தல்:
தேவனின் அருட்பணிக்காக சிறு பிள்ளைகள் பயன்படுத்த கிடைப்பார்கள்.  இது திறனைப் பற்றியது அல்ல, ஞானிகளுக்கு நிறைய இருக்கிறது. ஆனால் தேவனின் பணிக்காக ஆட்கள் கிடைப்பது தான் முக்கியமானது.  உலகில், பலவிதமான திறன்கள், தாலந்துகள், திறமைகள், வரங்கள்  எனப் பலர் உள்ளனர், ஆனால் அவர்கள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாவிட்டால், அவர்களை தேவனால் பயன்படுத்த முடியாது.

கீழ்ப்படிதல்:
சிறு குழந்தைகள் கீழ்ப்படிதலில் தன்னிச்சையானவர்கள்.  தாமதமான கீழ்ப்படிதல் வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடும்.

 தேவனால் பயன்படுத்தப்படும் குழந்தைகளை போல் ஆகின்றேனா
 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download