ஆதியாகமம் 1:31

1:31 அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics


அப்பொழுது , தேவன் , தாம் , உண்டாக்கின , எல்லாவற்றையும் , பார்த்தார் , அது , மிகவும் , நன்றாயிருந்தது; , சாயங்காலமும் , விடியற்காலமுமாகி , ஆறாம் , நாள் , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:31 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 31 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 31 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 31 IN TAMIL , Genesis 1 31 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,