ஆதியாகமம் 1:2

1:2 பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது; ஆழத்தின்மேல் இருள் இருந்தது; தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்மேல் அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்.
Related Topics


பூமியானது , ஒழுங்கின்மையும் , வெறுமையுமாய் , இருந்தது; , ஆழத்தின்மேல் , இருள் , இருந்தது; , தேவ , ஆவியானவர் , ஜலத்தின்மேல் , அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார் , ஆதியாகமம் 1:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 2 IN TAMIL , Genesis 1 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,