ஆதியாகமம் 4:6

4:6 அப்பொழுது கர்த்தர் காயீனை நோக்கி: உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று? உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது?
Related Topicsலெந்து தியானம்- நாள் 29-Bro. Dani Prakash

Mr. கவனக்குறைவு (ஆதி.4:6-7) காணிக்கை செலுத்தியதில் கவனக்குறைவு கர்த்தரிடத்தில் கவனக்குறைவு கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு எதிராய் கவனக்குறைவு காயினின்...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 4 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 6 IN TAMIL , Genesis 4 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,