ஆதியாகமம் 4:5

4:5 காயீனையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கிகரிக்கவில்லை. அப்பொழுது காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி, அவன் முகநாடி வேறுபட்டது.
Related Topicsநாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read Moreகாயீனையும் , அவன் , காணிக்கையையும் , அவர் , அங்கிகரிக்கவில்லை , அப்பொழுது , காயீனுக்கு , மிகவும் , எரிச்சல் , உண்டாகி , அவன் , முகநாடி , வேறுபட்டது , ஆதியாகமம் 4:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 5 IN TAMIL , Genesis 4 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,