ஆதியாகமம் 4:24

4:24 காயீனுக்காக ஏழுபழி சுமருமானால், லாமேக்குக்காக எழுபத்தேழு பழி சுமரும் என்றான்.
Related Topics


காயீனுக்காக , ஏழுபழி , சுமருமானால் , லாமேக்குக்காக , எழுபத்தேழு , பழி , சுமரும் , என்றான் , ஆதியாகமம் 4:24 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 24 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 24 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 24 IN TAMIL , Genesis 4 24 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,