ஆதியாகமம் 4:23

4:23 லாமேக்கு தன் மனைவிகளைப் பார்த்து: ஆதாளே, சில்லாளே, நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்; லாமேக்கின் மனைவிகளே, என் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுங்கள்; எனக்குக் காயமுண்டாக ஒரு மனுஷனைக் கொன்றேன்; எனக்குத் தழும்புண்டாக ஒரு வாலிபனைக் கொலை செய்தேன்;
Related Topics


லாமேக்கு , தன் , மனைவிகளைப் , பார்த்து: , ஆதாளே , சில்லாளே , நான் , சொல்வதைக் , கேளுங்கள்; , லாமேக்கின் , மனைவிகளே , என் , சத்தத்துக்குச் , செவிகொடுங்கள்; , எனக்குக் , காயமுண்டாக , ஒரு , மனுஷனைக் , கொன்றேன்; , எனக்குத் , தழும்புண்டாக , ஒரு , வாலிபனைக் , கொலை , செய்தேன்; , ஆதியாகமம் 4:23 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 23 IN TAMIL , Genesis 4 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,