ஆதியாகமம் 4:25

4:25 பின்னும் ஆதாம் தன் மனைவியை அறிந்தான்; அவள் ஒரு குமாரனைப் பெற்று: காயீன் கொலைசெய்த ஆபேலுக்குப் பதிலாக, தேவன் எனக்கு வேறொரு புத்திரனைக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி, அவனுக்கு சேத் என்று பேரிட்டாள்.
Related Topics


பின்னும் , ஆதாம் , தன் , மனைவியை , அறிந்தான்; , அவள் , ஒரு , குமாரனைப் , பெற்று: , காயீன் , கொலைசெய்த , ஆபேலுக்குப் , பதிலாக , தேவன் , எனக்கு , வேறொரு , புத்திரனைக் , கொடுத்தார் , என்று , சொல்லி , அவனுக்கு , சேத் , என்று , பேரிட்டாள் , ஆதியாகமம் 4:25 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 25 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 25 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 25 IN TAMIL , Genesis 4 25 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,