ஆதியாகமம் 4:22

4:22 சில்லாளும் தூபால் காயீனைப் பெற்றாள்; அவன் பித்தளை இரும்பு முதலியவற்றின் தொழிலாளர் யாவருக்கும் ஆசாரியனானான்; தூபால் காயீனுடைய சகோதரி நாமாள்.
Related Topics


சில்லாளும் , தூபால் , காயீனைப் , பெற்றாள்; , அவன் , பித்தளை , இரும்பு , முதலியவற்றின் , தொழிலாளர் , யாவருக்கும் , ஆசாரியனானான்; , தூபால் , காயீனுடைய , சகோதரி , நாமாள் , ஆதியாகமம் 4:22 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 22 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 22 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 22 IN TAMIL , Genesis 4 22 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,