ஆதியாகமம் 4:16

4:16 அப்படியே காயீன் கர்த்தருடைய சந்நிதியைவிட்டுப் புறப்பட்டு, ஏதேனுக்குக் கிழக்கான நோத் என்னும் தேசத்தில் குடியிருந்தான்.
Related Topics


அப்படியே , காயீன் , கர்த்தருடைய , சந்நிதியைவிட்டுப் , புறப்பட்டு , ஏதேனுக்குக் , கிழக்கான , நோத் , என்னும் , தேசத்தில் , குடியிருந்தான் , ஆதியாகமம் 4:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 16 IN TAMIL , Genesis 4 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,