ஆதியாகமம் 4:15

4:15 அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி: காயீனைக் கொல்லுகிற எவன் மேலும் ஏழு பழி சுமரும் என்று சொல்லி; காயீனைக் கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் அவனைக் கொன்றுபோடாதபடிக்குக் கர்த்தர் அவன்மேல் ஒரு அடையாளத்தைப் போட்டார்.
Related Topics


அப்பொழுது , கர்த்தர் , அவனை , நோக்கி: , காயீனைக் , கொல்லுகிற , எவன் , மேலும் , ஏழு , பழி , சுமரும் , என்று , சொல்லி; , காயீனைக் , கண்டுபிடிக்கிறவன் , எவனும் , அவனைக் , கொன்றுபோடாதபடிக்குக் , கர்த்தர் , அவன்மேல் , ஒரு , அடையாளத்தைப் , போட்டார் , ஆதியாகமம் 4:15 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 15 IN TAMIL , Genesis 4 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,