ஆதியாகமம் 4:17

4:17 காயீன் தன் மனைவியை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, ஏனோக்கைப் பெற்றாள்; அப்பொழுது அவன் ஒரு பட்டணத்தைக் கட்டி, அந்தப் பட்டணத்துக்குத் தன் குமாரனாகிய எனோக்கின் பேரை இட்டான்.
Related Topics


காயீன் , தன் , மனைவியை , அறிந்தான்; , அவள் , கர்ப்பவதியாகி , ஏனோக்கைப் , பெற்றாள்; , அப்பொழுது , அவன் , ஒரு , பட்டணத்தைக் , கட்டி , அந்தப் , பட்டணத்துக்குத் , தன் , குமாரனாகிய , எனோக்கின் , பேரை , இட்டான் , ஆதியாகமம் 4:17 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 17 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 17 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 17 IN TAMIL , Genesis 4 17 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,