ஆதியாகமம் 14:11

14:11 அப்பொழுது அவர்கள் சோதோமிலும் கொமோராவிலுமுள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றையும், போஜனபதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள்.
Related Topics


அப்பொழுது , அவர்கள் , சோதோமிலும் , கொமோராவிலுமுள்ள , பொருள்கள் , எல்லாவற்றையும் , போஜனபதார்த்தங்கள் , எல்லாவற்றையும் , எடுத்துக்கொண்டு , போய்விட்டார்கள் , ஆதியாகமம் 14:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 11 IN TAMIL , Genesis 14 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,