ஆதியாகமம் 14:10

14:10 அந்தச் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கு எங்கும் நிலக்கீல் உண்டாகும் கேணிகள் இருந்தது. சோதோம் கொமோராவின் ராஜாக்கள் முறிந்தோடி அங்கே விழுந்தார்கள்; மீந்தவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடிப்போனார்கள்.
Related Topics


அந்தச் , சித்தீம் , பள்ளத்தாக்கு , எங்கும் , நிலக்கீல் , உண்டாகும் , கேணிகள் , இருந்தது , சோதோம் , கொமோராவின் , ராஜாக்கள் , முறிந்தோடி , அங்கே , விழுந்தார்கள்; , மீந்தவர்கள் , மலைகளுக்கு , ஓடிப்போனார்கள் , ஆதியாகமம் 14:10 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 10 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 10 IN TAMIL , Genesis 14 10 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,