ஆதியாகமம் 14:12

14:12 ஆபிராமின் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தபடியால், அவனையும் அவன் பொருள்களையும் கொண்டுபோய்விட்டார்கள்.
Related Topics


ஆபிராமின் , சகோதரனுடைய , குமாரனாகிய , லோத்து , சோதோமிலே , குடியிருந்தபடியால் , அவனையும் , அவன் , பொருள்களையும் , கொண்டுபோய்விட்டார்கள் , ஆதியாகமம் 14:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 12 IN TAMIL , Genesis 14 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,