மத்தேயு 25:14

25:14 அன்றியும் பரலோகராஜ்யம் புறத்தேசத்துக்குப் பிரயாணமாய்ப் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து, தன் ஆஸ்தியை அவர்கள் வசமாய் ஒப்புக்கொடுத்ததுபோல் இருக்கிறது.
Related Topics


TAMIL BIBLE மத்தேயு 25 , TAMIL BIBLE மத்தேயு , மத்தேயுIN TAMIL BIBLE , மத்தேயு IN TAMIL , மத்தேயு 25 TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN TAMIL , மத்தேயு 25 14 IN TAMIL , மத்தேயு 25 14 IN TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Matthew 25 , TAMIL BIBLE Matthew , Matthew IN TAMIL BIBLE , Matthew IN TAMIL , Matthew 25 TAMIL BIBLE , Matthew 25 IN TAMIL , Matthew 25 14 IN TAMIL , Matthew 25 14 IN TAMIL BIBLE . Matthew 25 IN ENGLISH ,