ஆதியாகமம் 6:13

6:13 அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி: மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது; அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது; நான் அவர்களைப் பூமியோடுங்கூட அழித்துப் போடுவேன்.
Related Topics


அப்பொழுது , தேவன் , நோவாவை , நோக்கி: , மாம்சமான , யாவரின் , முடிவும் , எனக்கு , முன்பாக , வந்தது; , அவர்களாலே , பூமி , கொடுமையினால் , நிறைந்தது; , நான் , அவர்களைப் , பூமியோடுங்கூட , அழித்துப் , போடுவேன் , ஆதியாகமம் 6:13 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 13 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 13 IN TAMIL , Genesis 6 13 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,