ஆதியாகமம் 6:12

6:12 தேவன் பூமியைப் பார்த்தார்; இதோ அது சீர்கெட்டதாயிருந்தது; மாம்சமான யாவரும் பூமியின்மேல் தங்கள் வழியைக் கெடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.
Related Topics


தேவன் , பூமியைப் , பார்த்தார்; , இதோ , அது , சீர்கெட்டதாயிருந்தது; , மாம்சமான , யாவரும் , பூமியின்மேல் , தங்கள் , வழியைக் , கெடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் , ஆதியாகமம் 6:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 12 IN TAMIL , Genesis 6 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,