ஆதியாகமம் 4:20

4:20 ஆதாள் யாபாலைப் பெற்றாள்; அவன் கூடாரங்களில் வாசம்பண்ணுகிறவர்களுக்கும் மந்தை மேய்க்கிறவர்களுக்கும் தகப்பனானான்.
Related Topics


ஆதாள் , யாபாலைப் , பெற்றாள்; , அவன் , கூடாரங்களில் , வாசம்பண்ணுகிறவர்களுக்கும் , மந்தை , மேய்க்கிறவர்களுக்கும் , தகப்பனானான் , ஆதியாகமம் 4:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 20 IN TAMIL , Genesis 4 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,