ஆதியாகமம் 4:19

4:19 லாமேக்கு இரண்டு ஸ்திரீகளை விவாகம்பண்ணினான்; ஒருத்திக்கு ஆதாள் என்று பேர், மற்றொருத்திக்குச் சில்லாள் என்று பேர்.
Related Topics


லாமேக்கு , இரண்டு , ஸ்திரீகளை , விவாகம்பண்ணினான்; , ஒருத்திக்கு , ஆதாள் , என்று , பேர் , மற்றொருத்திக்குச் , சில்லாள் , என்று , பேர் , ஆதியாகமம் 4:19 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 19 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 19 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 19 IN TAMIL , Genesis 4 19 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,