ஆதியாகமம் 4:11

4:11 இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கிக்கொள்ளத் தன் வாயைத் திறந்த இந்தப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய்.
Related Topics


இப்பொழுது , உன் , சகோதரனுடைய , இரத்தத்தை , உன் , கையிலே , வாங்கிக்கொள்ளத் , தன் , வாயைத் , திறந்த , இந்தப் , பூமியில் , நீ , சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் , ஆதியாகமம் 4:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 11 IN TAMIL , Genesis 4 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,