ஆதியாகமம் 14:9

14:9 ஏலாமின் ராஜாவாகிய கெதர்லாகோமேரோடும், ஜாதிகளின் ராஜாவாகிய திதியாலோடும் சிநேயாரின் ராஜாவாகிய அம்ராப்பேலோடும் எலாசாரின் ராஜாவாகிய அரியோகோடும் யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டு, அந்த ஐந்து ராஜாக்களோடும் இந்த நாலு ராஜாக்களும் யுத்தம்பண்ணினார்கள்.
Related Topics


ஏலாமின் , ராஜாவாகிய , கெதர்லாகோமேரோடும் , ஜாதிகளின் , ராஜாவாகிய , திதியாலோடும் , சிநேயாரின் , ராஜாவாகிய , அம்ராப்பேலோடும் , எலாசாரின் , ராஜாவாகிய , அரியோகோடும் , யுத்தம்பண்ணப் , புறப்பட்டு , அந்த , ஐந்து , ராஜாக்களோடும் , இந்த , நாலு , ராஜாக்களும் , யுத்தம்பண்ணினார்கள் , ஆதியாகமம் 14:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 9 IN TAMIL , Genesis 14 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,