ஆதியாகமம் 14:23

14:23 வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன்.
Related Topics


வானத்தையும் , பூமியையும் , உடையவராகிய , உன்னதமான , தேவனாகிய , கர்த்தருக்கு , நேராக , என் , கையை , உயர்த்துகிறேன் , ஆதியாகமம் 14:23 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 23 IN TAMIL , Genesis 14 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,