ஆதியாகமம் 14:24

14:24 வாலிபர் சாப்பிட்டது போக, என்னுடனே வந்த ஆநேர், எஸ்கோல், மம்ரே என்னும் புருஷருடைய பங்குமாத்திரமே வரவேண்டும்; இவர்கள் தங்கள் பங்கை எடுத்துக்கொள்ளட்டும் என்றான்.
Related Topics


வாலிபர் , சாப்பிட்டது , போக , என்னுடனே , வந்த , ஆநேர் , எஸ்கோல் , மம்ரே , என்னும் , புருஷருடைய , பங்குமாத்திரமே , வரவேண்டும்; , இவர்கள் , தங்கள் , பங்கை , எடுத்துக்கொள்ளட்டும் , என்றான் , ஆதியாகமம் 14:24 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 24 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 24 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 24 IN TAMIL , Genesis 14 24 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,