ஆதியாகமம் 14:22

14:22 அதற்கு, ஆபிராம் சோதோமின் ராஜாவைப் பார்த்து: ஆபிராமை ஐசுவரியவானாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சையின் வாரையாகிலும், உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று,
Related Topics


அதற்கு , ஆபிராம் , சோதோமின் , ராஜாவைப் , பார்த்து: , ஆபிராமை , ஐசுவரியவானாக்கினேன் , என்று , நீர் , சொல்லாதபடிக்கு , நான் , ஒரு , சரட்டையாகிலும் , பாதரட்சையின் , வாரையாகிலும் , உமக்கு , உண்டானவைகளில் , யாதொன்றையாகிலும் , எடுத்துக்கொள்ளேன் , என்று , , ஆதியாகமம் 14:22 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 22 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 22 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 22 IN TAMIL , Genesis 14 22 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,