ஆதியாகமம் 14:21

14:21 சோதோமின் ராஜா ஆபிராமை நோக்கி: ஜனங்களை எனக்குத் தாரும், பொருள்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான்.
Related Topics


சோதோமின் , ராஜா , ஆபிராமை , நோக்கி: , ஜனங்களை , எனக்குத் , தாரும் , பொருள்களை , நீர் , எடுத்துக்கொள்ளும் , என்றான் , ஆதியாகமம் 14:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 21 IN TAMIL , Genesis 14 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,