ஆதியாகமம் 14:20

14:20 உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிராம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான்.
Related Topics


உன் , சத்துருக்களை , உன் , கையில் , ஒப்புக்கொடுத்த , உன்னதமான , தேவனுக்கு , ஸ்தோத்திரம் , என்று , சொன்னான் , இவனுக்கு , ஆபிராம் , எல்லாவற்றிலும் , தசமபாகம் , கொடுத்தான் , ஆதியாகமம் 14:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 20 IN TAMIL , Genesis 14 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,